Ankara, 9 Temmuz 2016

Sayın
Rainer Hermann
Islamwissenschaftler und Journalist
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Sayın Rainer Hermann,

6 Temmuz 2016 tarihli FAZ'teki (Frankfurter Allgemeine Zeitung)  "Ne mutlu Türküm diyene" başlıklı makalenizle, ne yazık ki biz Türklere karşı, Max Weber'in tanımladığı sorumluluk etiğine aykırı bir davranışta bulundunuz.

Bu gibi davranışlar önyargılı gazetecilere özgü davranışlardır.

Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı olarak, sizden ricam, Kemalizm ile İslamizm'i birbirine karıştırmamanızdır.
Eğer siz anti Kemalist Erdoğan'a kızdıysanız, niçin Atatürk'ü suçluyorsunuz hatta karalıyorsunuz?

Lütfen, bizzat kaleme aldığım "ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ" ve "ATATÜRK VE DİKTATÖRLÜK" başlıklı yazılarımı okuyunuz!
Okuyunuz ki, gelecekte gazeteciliğin gerektirdiği objektifliğe dönesiniz…

 

ATATÜRK'ÜN MİLLİYETÇİLİK  İLKESİ

Türkiye’nin kurtuluşu gerçekleşip, Lozan Barış Antlaşması yapıldıktan ve yeni doğan Türkiye Devleti’nin "Misak-ı Millî=Ulusal And" ile saptanan sınırlarıyla birlikte uluslararası tanınmasından sonra, gazeteciler Mustafa Kemal’e: „hedefinize ulaştınız mı?“ diye bir soru yöneltirler. Yanıt kısaca şudur: „ En önemlisi asıl şimdi başlıyor“. Türkiye’nin kurtarılması, elbetteki, devlet olabilmesinin asıl temelini oluşturmaktadır; ancak, çağdaş uluslar arasında yer alabilmesinin sağlanması „Kemalizm=Atatürkçülük“ kavramına anlam kazandıran asıl sonuç olmuştur. Bu da, askerî başarıdan sonra Kemalist ilkelerin temelini oluşturduğu olağanüstü kapsamlı bir spektrum üzerinde gerçekleştirilen ve yükseltilen Türk devrimidir. Atatürk ilkeleri programı, Mustafa Kemal’in başlattığı hareketin başlarında O’nun asıl ülküsü olmuştur. O, kurtuluştan kuruluşa giden yolu bu ilkelere göre çizmiştir. Altı ilkenin ancak 1937‘de Anayasa’ya girmiş olması, Kemalizm‘in bir doktriner sistem ya da irrasyonel temele dayanan bir inanç sistemi değil, pragmatik bir düşünce sistemi olduğunun kanıtıdır. Kanımızca, bu ilkeler kronolojik bir sıraya göre değil sistematik bir sıraya göre dikkate alınarak değerlendirilmelidir: Ulusçuluk, Halkçılık, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Devletçilik, Devrimcilik.


Mustafa Kemal’in yaşamında en geniş yer tutan ilke, bize göre, Ulusçuluktur.
Bugün, Almanların ırkçı siyasetinden dolayı çeşitli Batı ülkelerinde, ama özellikle de günümüz Almanyasında – bilinen nedenlerden dolayı - bazı çekimser tavırlara neden olan Ulusçuluk kavramı, Atatürk Türkiyesi için şu anlamlara gelmektedir: - Çok uluslu bir Osmanlı Imparatorluğundan vazgeçme (hem de özellikle 1.Dünya Savaşının galibi Batılı itilaf devletlerinin etki alanları ve kolonial siyaset güttükleri yıllarda) - Panturanizm ve Panislamizm fikrinden vazgeçme - „Ulusal Dikdörtgen“ içinde (bugünkü Türkiye’nin haritası) ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık. Bu konuda, Mustafa Kemal’in haklı gerekçesi şudur: „çünkü bugün dünya ulusları sadece bir egemenlik türü tanıyor, o da ulusal egemenliktir.“ - Ulus devlet olma, yurttaşlık kavramının gerçekleştirilmesi ve ümmetliği reddetme - Bizzat kendisinin „Ne mutlu Türküm diyene“ özdeyişiyle, yeni devletin yurttaşlarında yeni bir kendine güven ve ulusal değer bilinci uyandırma - Saldırganlığı ve yayılmacılığı asla hedef edinmeyen ve dünya yüzündeki tüm uluslarla barış içerisinde, kardeşce yaşamayı ilke edinen, yeni bir yurtseverlik duygusunun başarılması - Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin ne ırka, ne de dine, ancak kültüre dayandırılması - Imparatorluktan kalan tüm etnik gruplara eşit haklarla birarada barış içerisinde yaşama olanağının sağlanmasıdır. Mustafa Kemal’in Ulusçuluk ilkesi ve anlayışı yine O’nun tanımıyla şu formülde aranmalıdır: "Yurtta barış, dünyada barış"...

Dursun ATILGAN
Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanı

ATATÜRK VE DİKTATÖRLÜK..!                                                       
                 
Dursun ATILGAN
Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanı  

Çanakkale’yi geçilmez kılarak Türklerin Diriliş Destanı‘nı yazan, Millî Mücadele’nin Önderi, Türk Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı’nın Baş Komutanı, Türk Devrimi’nin tasarımcısı ve öncüsü MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ü diktatörlükle suçlayan ya da Faşizm‘in ve Nazizm‘in kurucuları cellat diktatörlerle eş tutma aymazlığı gösteren Stefan Ihrig gibi ön yargılı kimselerle, cehaletin temsilcilerine yanıtımız şudur: 

1. Atatürk’ün bizzat kendi el yazısıyla yazdığı  „Medenî Bilgiler“ başlıklı kitapta,  „Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye Halkına Türk Milleti denir“  biçiminde tanımladığı Türk Milleti’nin hiç bir ferdi, Atası’na diktatör yakıştırması yapmamıştır. Her zaman O’nun öncülüğünde gerçekleştirilen Türk Devrimi’ne ve O’nun ilkelerine sahip çıkmış, savunmuş ve Atatürkçü Düşünce Sistemini bir bayrak gibi kuşaktan kuşağa devretmeyi kutsal bir görev bilmiştir.
(Nasıl olur da bir „diktatör“ milletinin olağanüstü sevgisini ve saygısını kazanmış olabilir?  20. Yüzyılın yüzakı ve 21. yüzyılın öncüsü olarak derin saygı görür?) 

2. Atatürk’ün kurtardığı ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, Milletler Cemiyeti’ne üye olmak için kendisi baş vurmamıştır. Kurucu üyeler 1932’de Türkiye Cumhuriyeti’ni, üye olması için, geçerli kuralların ve eğilimlerin aksine, merasimle davet etmişlerdir.
(Bir“ diktatörün“ ülkesine bu denli saygı  gösterilir ve bu denli önem verilir mi?)

3. Atatürk'ün doğumunun 100. yılına rastlayan 1981 yılının, tüm dünyada "Atatürk'ü Anma Yılı" ilân edilmesi için, 1979'da UNESCO Genel Kuruluna katılan, aralarında Batılı ülke temsilcilerinin tümünün hazır bulunduğu, 156 ülke temsilcisinin oybirliği ile kabûl edilen şu tarihî kararı anımsatalım:
"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
- uluslararası anlayış ve barış yolunda çaba harcamış üstün bir kişidir,
- olağanüstü bir devrimcidir,
- sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk liderdir,
- insan haklarına saygılıdır,
- dünya barışının öncüsüdür,
- insanlar arasında hiçbir renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen eşsiz bir devlet adamıdır, 
- Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur…"
(Bir „diktatör“ UNESCO’nun bu tanımına lâyık olabilir mi?)

4. 1920’li ve 1930’lu yıllarda İtalya’da Faşizm, Almanya’da Nazizm, Sovyetler Biriliği’nde ise Komünizm gibi totaliter rejimler güç ve yaşam alanı bularak, dünya barışına son verirken, Yahudi kökenli birçok Batı’lı bilim adamı, siyasetçi, müzisyen, sanatçı, Hitler’in Nazi diktatoryasından kaçarak, ATATÜRK’ün TÜRKİYESİ’nde kurtuluş ve özgürlük bulmuştur.    
(Nazi diktatörlüğünün hüküm sürdüğü bir ülkeden kaçan insanlar nasıl olur da bir başka „diktatörün“ ülkesini yurt olarak seçerler ve bu ülkenin yurttaşı olmaktan gurur ve onur duyarlar?) 

5. Unutulmamalıdır ki, Atatürk, kendisine diktatör yakıştırması yapmak isteyenlere şu yanıtı vermiştir: „Diktatörlük başka, bambaşka bir şeydir. Batı, Türkiye’yi de, Türkiye’de olup bitenleri de daha kavrayamadı. Türkiye’nin özelliklerini bilmiyorlar. Bilseler (İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar) topraklarımıza tecavüz etmez, Fransızlar Çukurova’ya girmez, Yunanlıları İzmir’e çıkarmaz, Ankara’ya kadar yollamazlardı.
Milletimiz beni bir hizmetim geçtiği için bir aile büyüğü olarak görüyor ve sayıyor. Biz Türklerde aile büyüğü çok önemlidir. Benim gücüm işte budur. Gördüğüm sevgiyi, saygıyı, bazı şaşkınlar diktatörlük olarak yorumluyor. Buna canımın sıkıldığını itiraf etmeliyim. Eskiden beri düşündüğüm yenilikler var. Bunları birçok insanla  paylaşıyorum. Uzlaşırsak uygulamaya geçiriyoruz. Bütün devrimler kanunla, yani hükümetin rızası ve Meclisin onayı ile yapılıyor. Birdenbire de yapmıyoruz. Usul usul ilerliyoruz. Arada zaman bırakıyoruz. Diktatör olsam Terakkiperver Cumhuriyet Partisi kurulabilir miydi? Meclis, Anayasa için yararlı gördüğüm iki maddeyi reddedebilir miydi? Alfabe devrimi için İsmet Paşa’yı ikna etmek ve Meclis çoğunluğunu kazanmak için üç yıldır bekliyorum. Diktatör olsam „bu olacak“ derdim, olurdu. Bizdeki tek parti faşist ya da komünist partilere benzemez. Onlar gibi seçmeci, birörnekçi, tektipçi değiliz. Herkes üye olabilir. Bu yüzden partide saltanatçılık dışında her türlü düşüncenin temsilcileri var. Bir diktatörün partisi böyle olur mu? Anayasamız birden çok parti kurulmasına elverişlidir. Mussolini gibi demokrasi aleyhinde hiç konuşmadım. Tam tersine idealimizin demokrasi olduğunu her fırsatta hepimiz söylüyoruz. Üniformalı, silahlı, sopalı gençlik kollarımız yok; geniş bir polis örgütümüz de yok. İzmir suikastını bile motorcu Şevki’nin ihbarı ile öğrendik; ikincisi, rastlantı eseri ortaya çıktı.  Milli Mücadele başladığından beri seçimsiz, kurulsuz, bir başıma hiç bir iş yapmadım. Hep seçilerek, seçilmiş kurullar ve Meclisle çalıştım. Millî Mücadeleyi Meclis’le, sıkıyönetimsiz ve sansürsüz yürüttüm. Diktatörlerin kendilerine göre orduları olur. Bizim Ordumuz Halkın, Cumhuriyetin Ordusudur.  Şimdi Cumhuriyeti ve Çağdaşlığı korumak için dinin sömürülmesine fırsat ve izin vermiyoruz. Bu dikta mıdır?  Dinin sömürülmesine fırsat verildiği anda, ortalık tarikatlar, cemaatler, gizli medreseler, cinci hocalar ile doluverir. Hurafelere yeni hurafeler eklenir. Türbeler dolup taşar. Ümmetçilik hortlar. Dinciler toplumu baskı altına alırlar. Milli devleti örselerler. Zorlukla sağlamaya çalıştığımız birlik bölünür. Biz toplumu, dayanışma, bütünlük ve barış içinde tutmaya çalışıyoruz. Arzumuz, uygarlığa ve demokratik Cumhuriyete yürümektir.„
  

6. Atatürk, demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan kadının özgürlüğünü ve eşitliğini yasal olarak gerçekleştirmiş; her ferdin kendi aklını ve iradesini - kerâmeti kendinden menkûl kişilere devretmeden - kendisinin kullanmasını sağlamış, yurttaşlarımızı kula kul olmaktan kurtarmıştır.
(„Diktatör“ olan bir kimse nasıl olur da bu hakları sağlar?)

7. "Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir" ve "İrade ve  egemenlik milletin tümüne aittir ve ait olmalıdır. Bir ulusu oluşturan bireylerin o ulus içinde her çeşit özgürlüğü, yaşama özgürlüğü, çalışma özgürlüğü, düşünce ve vicdan özgürlüğü güven altında bulunmalıdır" diyerek, özgürlük düşüncesini topluma yaymak için büyük gayret göstermiştir.
(Bir "diktatör" özgürlük ve demokrasinin ne olduğunu bilmeyen bir halka, bu değerleri öğretmek için çaba sarfeder mi?)

8. Yargı bağımsızlığını savunarak "Yargısı bağımsız olmayan bir devletin kendi bağımsızlığı  tartışılır" diyordu Atatürk.
(Böyle bir düşüncenin bir "diktatör" tarafından savunulması mümkün müdür?) 

Dünya tarihinin emsâl gösteremediği Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve cumhuriyetçi demokrasiye giden yolu açan, önder ve örnek bir devlet adamıdır.  O, Türk Milleti‘nin onur ve gurur kaynağıdır. Ulus devlet, cumhuriyet, demokrasi, özgürlük, bağımsızlık, yurtta ve dünyada barış, lâik devlet, hukuk devleti ve kadın hakları konusu Atatürk’ün başarısının anahtarlarıdır. 
Türkiye’nin olmazsa olmazı, çağdaşlığın ilkelerini, devrimin sürekliliğini, geleceğin öncülüğünü ve aydınlanmayı içeren Atatürkçü Düşünce Sistemidir. 

Dünya barışı için değil de, uluslar arasına kin ve nefret tohumu ekmek için çalışan dolma-kalemli  yazar bozuntularına,  Atatürk’e yaptıkları iftira, ihanet ve suçlama kampanyalarını yürütenlere, dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışanlara şunu da özellikle anımsatmayı bir görev sayıyoruz: 

„Yurtta barış, dünyada barış“ isteyen; „Bir ulusun yaşamı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir“ diyen ve Türkiye’nin bulunduğu bölgedeki komşu devletlerle dostluk ve işbirliği paktları kuran bir büyük devlet adamı olan ATATÜRK’ü, soykırımcı cellatlarla, diktatörlerle mukayese edenlerin söyledikleri ve yazdıkları bilime, gerçeklere ve insanlığa ihanettir…

Dursun ATILGAN
Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanı  


NOT:
Şunu da ekleyelim ki, Venizelos Atatürk'ü 1934'te Nobel Barış Ödülü için aday göstermiştir…100. Yıl Kutlama Balosu

ATATÜRK'ÜN 1930'LU YILLARDA YAPTIKLARI

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal hem Türk Dili hem de Cumhuriyet düşmanlığı yapıyor

ONLINE KONFERANS DUYURUSU - TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DOĞUŞU 28 EKİM 2022

ONLINE KONFERANS DUYURUSU - 13 EYLÜL 2022

THY LOGOSUNUN İLHAM KAYNAĞI

Atatürk ve Gençlik Konulu Online Söyleşi

Türk Parlamenter Sisteminin Kuruluşu Konulu Online Konferans

ATATÜRK ANITLARI TÜRK ULUSU'NUN TUNÇTAN, MERMERDEN, ÇELİKTEN YÜREĞİ VE BELLEĞİDİR

RABITANIN ZABITASI ONLINE KONFERANS DUYURUSU

CUMHURİYET VE ATATÜRK ONLINE KONFERANS DUYURUSU

BÜYÜK ZAFER ONLINE KONFERANS DUYURUSU

Orhan Sarıbal CHP'den istifa etmelidir

TÜRKİYE'NİN DENİZ JEOPOLİTİĞİ ve MAVİ VATAN

ONLINE KONFERANS DUYURUSU

ANDIMIZ'IN YASAKLANMASI NEDENİYLE MEB'E YAZI

DANIȘTAY İDARÎ DAVA DAİRELERİ KURULU'NA YAZI

ANDIMIZ, DEVLET NİȘAN VE MADALYALARINDAKİ ATATÜRK KABARTMASI VE DANIȘTAY

ATATÜRK'ÜN BEDENEN ARAMIZDAN AYRILIȘININ 82. YIL DÖNÜMÜ

CUMHURİYETİMİZİN 97. KURULUȘ YIL DÖNÜMÜ

AVRUPA-ADD Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu

AKP iktidarı ulusal bayramlarımızın birleştirici özelliğini yok ediyor

ALİ ERBAȘ HUTBE YERİNE LÂNET OKUDU

"İHANET"

HANAU'DA YAPILAN KATLİAM VE DÜȘÜNDÜRDÜKLERİ

STELLUNGNAHME DES HERRN C. ÖZAKINCI ZU DER SENDUNG DER ARD 1. DEZEMBER 2019

ATATÜRK HİTLER'İN TAM KARȘITIYDI

DIE SENDUNG "TITEL, THESEN, TEMPERAMENTE" IN DER ARD 1.12.2019 UND UNSERE STELLUNGNAHME

MİLLÎ MÜCADELE'NİN 100. YILI VE HALKA DAYALI VE HALK MAYALI CUMHURİYETİMİZİN 96. YILI VESİLESİYLE 20 Ekim 2019 Pazar günü önemli bir panel düzenliyoruz

DURSUN ATILGAN'ın 100. YIL KONUȘMASI

100. YIL KUTLAMA KONSERİ

SEN KUTSALSIN ANADOLU..!

Devlet Baba

SUSTURAMAZSINIZ..!

Sözcü'nün Tüm Saygın Yazarlarının Madalya Takılması Gerekirken Döșlerine Polis Taktırılmaktadır Peșlerine

2019 ATATÜRK YILI İLAN EDİLSİN

TÜRK KÖYLÜSÜNE!

28 Ekim 2018 Toplantı Duyurusu

6 MAYIS 2018 DUYURUSU

"BOĞAZ'IN HASTA ADAMI", "ÇÖMEZ DEVLET", "GÜÇSÜZ ÜLKE" BENZETMELERİ VE GERÇEKLER.

AFRİN HAREKATI

E. Amiral TÜRKER ERTÜRK GELİYOR

BASIN AÇIKLAMASI

ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ DESTEKLİYORUZ

19 MAYIS'IN 98. YIL DÖNÜMÜ

ATATÜRK'E İHANET VE DÜŞMANLIK

MEB MÜFREDATI VE ATATÜRK

MEB MÜFREDATI VE İNÖNÜ

AVRUPALI TÜRK AYDINLARINDAN ÇAĞRI

POLİSİMİZİN YANINDAYIZ

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ

Mustafa Balbay Geliyor

15 Temmuz Darbe Girişimi

Rainer Hermann'a Mektup FAZ

RTE'YE YANIT: 1930'LU YILLAR

ONUNCU YIL MARŞI

TARİHTEN UYARICI BİR YAPRAK

YİRMİNCİ YÜZYILIN İLK SOYKIRIMINI KİM YAPTI..?

ALMAN PARLAMENTOSU'NUN 2 HAZİRAN 2016 KARARI

ALMAN PARLAMENTOSU YANLIŞ YAPTI

T.C.'nin 26. Gen. Kur. Başkanı İLKER BAŞBUĞ Geliyor

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a Açık Mektup

ARAP LAWRENCE'TEN GÜNÜMÜZE

Ulusal Bayram Yasaklanmasına Boyun Eğmek Yakışmaz

DİNCİ ve KİNCİ KUŞAKLAR TÜRKİYESİ..!

GERÇEĞİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKMAYA CESARET ETMEK

Terör Örgütlerini Silahlandıranlar İnsan Haklarından Söz Edemezler

ONUR ÖYMEN’DEN TRT’YE TEPKİ

TRT-TÜRK T.C. DEVLETİ’NE KİN KUSUYOR

1128 YANLIŞ

İSTANBUL'UN KALBİNDE TERÖR VAHŞETİ

TRT-TÜRK ATATÜRK’E VE CHP’YE KİN KUSMAYI SÜRDÜRÜYOR

SİMON RODRİGEZ'DEN BİR ALINTI

ANKARA’DAN SONRA PARİS’TE DE KANLI TERÖR

BARIŞIN BAŞKENTİ’NE BÜYÜK İHANET

Prof. Dr. YAŞAR NURİ ÖZTÜRK geliyor…

TRT-TÜRK’ÜN OSMANLICA DAYATMASI

RİZE BELEDİYE BAŞKANI’NIN ATATÜRK DÜŞMANLIĞI

BÖLÜCÜ TERÖRE İVEDİLİKLE SON VERMEK ŞARTTIR..!

BÖYLE GİDERSE, TÜRKİYE’DE DİKTATÖRLÜĞÜN İLANI YAKINDIR..!

BÜYÜK ZAFER’İN 93. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN!

DEVLETİN TEMELİNE DİNAMİT KOYANLAR…

"YURTTA TERÖR DÜNYADA TERÖR" DEĞİL "YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ" İSTİYORUZ…

DEVLET BAHÇELİ'NİN SAATİ

AKP CUMHURBAŞKANI'NIN TÜRK DİLİ KARŞITLIĞI, OSMANLICA DAYATMASI VE GERÇEKLER

BÜTÜN DÜNYA DERGİSİ ve ANZAKLARLA İLGİLİ YAZIT

AVRUPA ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEKLERİ FEDERASYONU # GEZİ BELGESELİNİ KÖLN'DE YURTTAŞLARIMIZLA BULUŞTURUYOR

ÖNEMLI DUYURU
ÇANAKKALE ZAFERİ VE TEHCİR


ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 100. YIL DÖNÜMÜ

Kurtuluş Savaşımızın Öyküsü

TRT-TÜRK ATATÜRK’E KİN KUSUYOR…

Richard von Weizsäcker

İSLAMOFOBİYİ BESLEYENLER

CUMHURİYET GAZETESİNE AKP SANSÜRÜ

ATATÜRK'ÜMÜZ VE TÜRK KADINI

KANLI TERÖR

19. Şura Kararları ve Cevdet Kudret

ATAMIZI ANKARA’DA ANDIK

TBMM’DE BALBAY’I ZİYARETİM